நிறைய பேசுவோம்

Tuesday, December 31, 2013

கனவுகள் ..நினைவகள்...

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
உன்னை 
சந்திக்கும் 
முன் கனவுகள் ...
உன்னை 

சந்தித்த 
பின் நினைவகள்...

No comments: