நிறைய பேசுவோம்

Monday, December 30, 2013

வீதியெங்கும் பீல்டர்கள்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
உன் ..
விழிகள்
வீசும் பார்வை
பந்தை
பிடிப்பதற்கு
வீதியெங்கும்
பீல்டர்கள்

No comments: