நிறைய பேசுவோம்

Thursday, January 2, 2014

உன்னை சந்திக்கும்.

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
உன்னை 
சந்திக்கும்...
முன் கனவுகள் ...
உன்னை 

சந்தித்த ...
பின் நினைவகள்...

No comments: