நிறைய பேசுவோம்

Saturday, December 28, 2013

மது குடித்தால்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
அதிகம் மது குடித்தால் ..
ரத்தத்தில் கலந்து விடுமாம்..
உண்மை தான்..
என் ரத்தத்தில் ..
உன்..
நினைவு ம்து..