நிறைய பேசுவோம்

Sunday, September 9, 2012

திருமணம் ஆகும் முன் ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

நீ ..
இல்லாத வாழ்க்கை 
எனக்கு இல்லை 
சொன்னது அவள் 
அவளுக்கு ..
திருமணம் 
ஆகும் முன் ..

No comments: