நிறைய பேசுவோம்

Sunday, September 9, 2012

அடிக்கடி மின்னலாய்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

வெளியே மழை ..
மனமெங்கும் 
நினைவு மழை 
நினைவு சாரலில் 
விட்டு விட்டு 
விழும் தூறலாய் 
உன்..
முகம் ..
அடிக்கடி மின்னலாய் 
மறைவது ஏனோ ..

No comments: