நிறைய பேசுவோம்

Sunday, September 9, 2012

கடலில் .. முழ்கினால் கூட

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

கடலில் ..
முழ்கினால் கூட 
கரை சேர்ந்து 
விடலாம் ..
அவள் ..
நினைவுகளில் 
முழ்கினால்..
................

No comments: