நிறைய பேசுவோம்

Sunday, September 9, 2012

காதல் . மரித்து விடும் ...

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

பணம் ..
இனித்த போது 
உனக்கு ..
காதல் கசந்தது ..
நாளை ..
பணம் புளிக்கும் 
போது .
காதல் .
மரித்து விடும் ...

No comments: