நிறைய பேசுவோம்

Sunday, June 17, 2012

என்னுடைய ஹீரோ

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
தந்தையர் தினம் 
----------------------
அன்றும் ..இன்றும் 
என்றும் 
என்னுடைய ஹீரோ 
என் தந்தையே