நிறைய பேசுவோம்

Saturday, June 23, 2012

சங்கீதம் ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

நானும் ..
சங்கீதம் ..
தெரிந்து கொண்டேன் ..
உன்..
பெயரை
உச்ச்சரித்துதான்