நிறைய பேசுவோம்

Saturday, June 23, 2012

உன் முத்தத்திற்கு

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

சாப்பிடும் ..முன் 
சாப்பாட்டிற்கு பின் 
சர்க்கரை அளவு 
நான் ..
பார்ப்பதில்லை 
அன்பே ..
உன் முத்தத்திற்கு 
முன் ..
உன் முத்தத்திற்கு 
பின்தான் பார்க்கிறேன் 

No comments: