நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, July 19, 2017

குழந்தை

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


“இரண்டு குழநதைக்கு அம்மாவாக நடித்து கொண்டிருந்தாள் தனக்கு குழந்தை இல்லையே என்ற ஏக்கத்துடன் நடிகை ..”

No comments: