நிறைய பேசுவோம்

Monday, March 13, 2017

பேய் மழை

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

பேய் மழை
பெய்தாலும்
எனக்கு ..
தேவை குடையல்ல
தேவை..
உன்..
முந்தானை குடைதான்.


No comments: