நிறைய பேசுவோம்

Sunday, March 19, 2017

கணவன்+மனைவி

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


தான் நினைப்பதை தன்னிடம் கேட்காமலேயே தனக்கு கணவன் செய்யவேண்டும் என்று மனைவி எதிர்பார்க்கிறாள்.
மனைவி எதிர்பார்த்ததை அவளிடம் கேட்காமலேயே அனைத்தையும் தான் செய்து விட்டோம் என்று கணவன் நினைக்கிறான்.
#ஆனால் நடப்பதென்னவோ தலைகீழ்தான்

No comments: