நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, December 28, 2016

நிஜம்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
கலைந்து போகும் கனவுகளை
விட..
கலையாமல் இருக்கும்
உன் நினைவுகளே
நிஜம்..

No comments: