நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, December 28, 2016

திருடியவள்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
திருடியவள்
நீ..
ஆனால் உன்னிடம்
கைதியாய்..
நான்..

No comments: