நிறைய பேசுவோம்

Friday, January 16, 2015

மயங்கிதாண்டா

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
உன்னிடம் ..

மயங்கிதாண்டா
போனேன் ..
கட்டிய இறுக்கத்தில்
கிறங்கிதான் போனேன்
திரும்பிய பக்கமெல்லாம்
நீதானடா ..
வா மயக்கம்
சுற்றுகிறது..
மங்களாய்
துரத்தே தெரிகிறாய்..
வா வா என்னவனே

No comments: