நிறைய பேசுவோம்

Monday, January 12, 2015

மறைந்துதான் போகிறாய் ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

மீண்டும் மீண்டும்
நீ.
மறைந்துதான்
போகிறாய் ..
ஆனாலும்
திரும்பி
வந்து விடுவாய்
என்ற நம்பிக்கையோடு
நான்...

No comments: