நிறைய பேசுவோம்

Thursday, January 15, 2015

தவிப்புடன்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
பார்க்காமல் செல்கிறாயா
பார்க்க கூடாதென்று
செல்கிறாயா.
பார்த்து விடுவோமே
என்று ..
தவிப்புடன் செல்கிறாயா..

No comments: