நிறைய பேசுவோம்

Monday, April 7, 2014

நாய்க்குட்டி..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
கொஞ்சி ..
விளையாடுவதற்கு
எனக்கு..
நாய்க்குட்டி..
தேவை இல்லை
நீ...
இருக்கிறாயே ...

1 comment:

Bagawanjee KA said...

அவள் சொன்னாள்..நாய்க் குட்டி இருக்க நீ எதுக்கு ?