நிறைய பேசுவோம்

Saturday, April 12, 2014

அழகு முகமா

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
பஸ்ஸில் ..
வியர்வை. நெரிசலில்
வியற்புடன்..
திரும்பி பார்த்தேன்
அவளை ..
வியற்பிற்கு காரணம்
அவளது ..
அழகு முகமா
உண்மையை. சொன்னால்
மேலுதட்டில் சின்ன
பூனை மீசையாம்

No comments: