நிறைய பேசுவோம்

Sunday, March 23, 2014

குவியும்.. உன் உதடுகளில்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
குவியும்..
உன் உதடுகளில்
தடுக்கி
விழும் ..
என் மனது
எழவது..
எப்போது...

No comments: