நிறைய பேசுவோம்

Thursday, January 9, 2014

நீ..நான்..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
இமைகளுக்குள் நீ..
இமைக்காமல் நான்..