நிறைய பேசுவோம்

Saturday, January 11, 2014

பிரிந்தே நாம்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
பிரியாத உன்....
நினைவுகளுடன்
பிரிந்தே நாம்....

No comments: