நிறைய பேசுவோம்

Monday, January 6, 2014

நான் மட்டும் ஆலமரமாய்..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
உன் நினைவுகள்..
விழுதுகளாய் பரவ..
நான் மட்டும்
ஆலமரமாய்..

No comments: