நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, January 29, 2014

தூக்கமில்லா இரவுகள்தான்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
தூக்கமில்லா இரவுகளில் .
வரும் என்னவனே..
எப்போது சூடுவாய் எனக்கு மலர் மாலை ..
கனவிலேனும் தந்துவிடு..
இல்லையெனில்..
என்றுமே.. எனக்கு
தூக்கமில்லா இரவுகள்தான்

No comments: