நிறைய பேசுவோம்

Sunday, August 5, 2012

மௌனங்கள் ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

மௌனங்கள் ..
பல நேரங்களில் 
விடை தெரியாத 
கேள்வி குறியானாலும்..
விழிகள் பேசும் ..
மௌன மொழி 
பல நேரங்களில் 
பல வினாக்களுக்கு 
விடை தருகிறது 
காதலில் மட்டும் ..
www.writerprabashkaran.blogspot.com