நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, February 1, 2012

நிஜம் ..நிழல் ஆகிறது

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

நீ ..
வருவாய் ..
என ..
காத்திருந்த 
போது..
கண்களில் ..
நிஜம் ..
வந்துவிட்டு
போன போது 
நிஜம் ஆனது 
நிழல் 


No comments: