நிறைய பேசுவோம்

Tuesday, January 31, 2012

உன் நினைவுகள்தான்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

சேமிப்பு ..
கூடி கொண்டே 
போகிறது ..
என் இதய 
வங்கியில் ..
ஆம் 
உன் 
நினைவுகள்தான் ..

No comments: