நிறைய பேசுவோம்

Monday, February 6, 2012

காதல் .. சுகமானதுதான்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

காதல் ..
சுகமானதுதான் 
ஆம் ..
ஏனோ 
நினைவுகள்தான் 
சுமையானது 

சுமையான ..
நினைவுகளில் 
ஏனோ ..
சுகமான காதல் ..

சுகமான காதலில் 
சுமையாக போகும் 
நினைவுகள் 

No comments: