நிறைய பேசுவோம்

Tuesday, April 29, 2014

வலி

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

நினைவுகள் ..

வலிப்பதில்லை
நிஜம்தான்..
வகிக்கிறது..

No comments: