நிறைய பேசுவோம்

Thursday, May 24, 2012

தூசியிலும் குப்பையிலும்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


மூலையில்..
தூசியிலும் குப்பையிலும்
இருந்த ..
சைக்கிள் சிநேகமாய் 
சிரித்தது..வாரி 
அணைத்து 
கொண்டேன்

No comments: