நிறைய பேசுவோம்

Friday, December 30, 2011

உன்னை முத்தமிட கூடாதாம் ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

அன்பே 
நான்
இனி .. உன்னை
முத்தமிட கூடாதாம் ..
என்னால் ..
முடியாது ..
என்ன செய்ய
உன்னை ..
முத்தமிட்டு ..
முத்தமிட்டு ..
எனக்கு ..
சர்க்கரை வியாதி
முற்றி விட்டதாம் 

No comments: