நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, August 31, 2011

நீ .. என் செல்லம் புஜ்ஜூ ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
மறக்க முடியுமா ..
உன்னையா..
எப்படி முடியும் ..
நீ ..
என் செல்லம் 
புஜ்ஜூ ..
என்றாள்..
இன்று ..
மறந்து போவதுதானே 
வாழ்க்கை என்கிறாள் 
தெரியவில்லை ..
நினைவுகளுக்கு 
என்றும் ..
தொலைந்து ..
போகாத 
நினைவுகள் ..
உன்னால் 
மறக்கதானே 
முடியும் ..
எதையும் ..
திருப்பி தரமுடியாதே 
முடிந்தால் 
கொடு ..
அப்படியே ..
நான் கொடுத்த 
சந்தோசத்தையும் 
அந்த. 
....