நிறைய பேசுவோம்

Sunday, February 26, 2017

அன்பு.

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
வெறுக்கப்படும் அன்பு. மீண்டும் கிடைப்பதில்லை எப்போதும் ..


No comments: